BARTIN İL BAŞKANLIĞI

 

BARTIN İL BAŞKANI

HALİL ALTINÇUBUK

GSM: 0532 595 88 07

E-mail: bartin@ozsaglikis.org

 

YÖNETİM KURULU

BARTIN İL BAŞKAN YARDIMCISI HASAN ERALP

BARTIN İL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA AĞARTAN