İŞÇİLER RIZALARI DIŞINDA BAŞKA İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEMEYECEK

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU

 

İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİ ÇİFT TUTANAKLA FESHEDİLEMEYECEK

 

Sağlık Bakanlığı’nın belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işçi aleyhine yaptığı tek taraflı değişiklik Danıştay kararı ile durduruldu.

696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadroya alınan işçilere kadroya geçiş sürecinde imzalatılan Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. Maddesinde Bakanlık tarafından tek taraflı olarak yapılan değişiklik, işçilerin o dönem üye oldukları HİZMET-İŞ Sendikası’nın başlattığı hukuk mücadelesi sonucu, Danıştay İkinci Dairesi’nin 2020/2197 Esas no’lu kararıyla yürütmeyi durdurma ile sonuçlandı.

Sağlık Bakanlığı, KHK ile kadroya geçen işçilerin imzaladığı sözleşmede sonradan tek taraflı olarak değişiklik yapmış, sözleşmeye “Hizmetin zorunlu kıldığı hallerde işçinin istihdam edildiği alandan başka bir alanda görevlendirilmesi işverenin iznine tabidir” ibaresini eklemişti. Yine Bakanlık tarafından sözleşmede yapılan bir başka değişiklikle de “İşçinin kendi görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine getirmemekte ısrar etmesi veya savsaklaması halinde, durum, bağlı olduğu disiplin amirince en az 2 tutanakla tespit edilir. Bu tespit üzerine işçinin sözleşmesi işveren vekilince kendisine yapılan bildirimi takip eden 6 iş günü içerisinde, 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 1. fıkrasının 2. Bendinin (h) alt bendine göre aynı kanunun 26. maddesi uyarınca feshedilir” maddesi eklenmişti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan işçilerin iş kolu değişikliği ile Öz  Sağlık İş Sendikası’na geçmesinin öncesinde, bağlı oldukları Hizmet İş Sendikası tarafından ilgili maddelerin iptali için 23 Ocak  2020 tarihinde dava açılmıştı.

Davayı görüşen Danıştay İkinci Dairesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşılan 5. ve 7. fıkralarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararında; 696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadroya alınan işçilerin kadroya alındığı iş dışında başka bir işte veya istemediği işyerinde görevlendirilemeyeceği, İşçinin kendi görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine getirmemekte ısrar etmesi veya savsaklaması halinde, bağlı olduğu disiplin amirince en az 2 tutanakla tespit ve tek taraflı fesih yapılamayacağına hükmetti.

Davaya ilişkin hukuki süreç Sendikamız tarafından da dikkatle takip edilmektedir.

 

Bir cevap yazın